Дефиниции и видове Въздействие

Нашата цел не е да предложи единна, универсална дефиниция за различните видове Въздействието, а да разгледаме няколко от най-популярните определения за различните видове Въздействие (фиг. 1), които да дадат представа за очакванията от нашите видове Въздействие.

Дефиниция на ООН

ООН – Въздействието предполага промени в живота на хората. Това може да включва промени в знанията, уменията, поведението, здравето или условията на живот на деца, възрастни, семейства или общности. Такива промени са положителни или отрицателни дългосрочни ефекти върху идентифицируеми групи от населението, произведени от интервенция за развитие, пряко или непряко, предназначени или неволни. Тези ефекти могат да бъдат икономически, социално-културни, институционални, екологични, технологични или от друг тип. Положителните въздействия трябва да имат някаква връзка с Целите на хилядолетието за Устойчиво развитие (ЦХР), международно съгласуваните цели за развитие, националните цели за развитие (както и правата на човека, залегнали в конституциите), и националните ангажименти към международните конвенции и договори.

Дефиниция на ЕС

ЕС – В процеса на оценка на въздействието терминът въздействие описва всички промени, които се очаква да се случат поради прилагането и прилагането на даден вариант на политика / намеса. Такива въздействия могат да възникнат в различни срокове, да засегнат различни участници и да бъдат от значение в различен мащаб (местен, регионален, национален и ЕС). В контекста на оценката въздействието се отнася до промените, свързани с конкретна намеса, които се случват в дългосрочен план.

Бизнес дефиниция

Бизнес – Що се отнася до бизнеса и предприемачеството, разбирането на въздействието несъмнено е в центъра на вниманието. Инвеститорите, изпълнителните бордове, мениджърите, служителите, финансиращите и общностите навсякъде изискват доказателство за въздействие. Те се опитват да разберат дали парите, времето и енергията им допринасят за някаква промяна. Ето защо разбирането как бизнесът оказва въздействие (и колко) има потенциала да насърчи напредъка и развитието на обществото. Като знаем дали някакво конкретно действие действително работи, ние придобием знания за подобряване на нашата икономика, нашите общности и нашата планета.

 

Въздействие

Ако трябва да обобщим, всяка промяна в социалната, икономическата или околната среда в резултат от дейността на бизнеса може да се разглежда като Въздействие.

3 причини за Бизнеса да демонстрира Въздействие 

Демонстрирайки Въздействие от дейността си, Бизнесът може да се позиционира дългосрочно на пазара като привлече:

 • повече клиенти – все повече клиентите търсят мотивация в покупателните си навици, свързана с каузи, които допринасят за решаване на основни социални, екологични или икономически проблеми. Потребителите поставят все повече изисквания към производителите за използване на естествени материали; за чисти производства; за социална ангажираност и т.н
 • по-добри кадри – пазарът на труда се променя. Квалифицираните кадри търсят работодатели, които се грижат за служителите си и предоставят условия на труд извън доброто заплащане. Допълнителни нефинансови придобивки са все по-популярни и оказват влияние върху крайното решения на кандидатите за работа.
 • Инвеститори – възможностите за финансиране когато бизнесът демонстрира положително Въздействие и е ангажиран с решаването на социални и екологични проблеми се увеличават всеки ден. Въздействието не отменя идеята за финансов успех на бизнеса. По-скоро фокусът е върху продукти и услуги, които решават социални, икономически и екологични проблеми.

Разбирайки какво икономическо, социално и екологично Въздействие организациите създават, те могат да се възползват от различни инструменти, програми и рамки и да допринесат за по-силно положително въздействие на регионално, национално или глобално ниво. 

Видове Въздействие

 • Екологично въздействие

  • Намаляване на използваните химикали
  • Намаляване на замърсяването на водите, почвата, въздуха
  • Подобряване на околната среда за живот на различни животински видове
  • Намаляване на отпадъците – трудно разградими вкл хартия, отровни и др
 • Социално въздействие

  • Подобряване достъпа до образователни програми
  • Подобряване достъпа до здравеопазване и лекарствени средства
  • Подобряване стандарта на живот в бедни райони
  • Намаляване на елементи на дискриминация – равенство между половете, различните религии, раси и т.н
 • Икономическо Въздействие

 

Това са само малка част от възможните примери за Въздействие. Всеки един бизнес модел може да избере сферата си на Въздействие.

Трябва да направим уговорката, че Въздействието (социално, икономическо и екологично) се различава от резултата от нашата дейност (производство, продажби, печалба).

Можете да научите повече за разликата между Резултат и Въздействие в следващия ни пост.