Какви са поставените Цели за Устойчиво Развитие на ООН?

Устойчивото развитие е проблем от световен характер. За някои то е утопия, но не и за ООН. Значимостта му е основен приоритет за организацията, като за неговото осъществяване има ясно поставени законовоприети цели.

За да може света да стане едно по-добро място за живот в дългосрочен аспект, то ние трябва да се стремим към изпълнението на тези Цели за Устойчиво Развитие. Този постулат е в основата на глобалната визия на ООН за Устойчивото Развитие – ”Промяна на света в 17 стъпки”.

Поставените Цели за Устойчиво Развитие (ЦУР) са нужен набор от приоритети, които държавите – членки на ООН трябва да използват, за да определят своите програми и стратегии през следващите години. Тези Цели за Устойчиво Развитие следват и разширяват целите на хилядолетието за развитие (ЦХР). Те са 17 на брой, като се очаква да бъдат изпълнени до 2030г.

17 Цели за Устойчиво Развитие

 1. Заличаване на бедността във всичките и форми, навсякъде по света.
 2. Елиминиране на световния глад.
 3. Здравословен начин на живот във всички възрасти.
 4. Достъп до качествено образование за всички.
 5. Равенство между половете.
 6. Достъп до чиста вода и санитарно-хигиенни усливия.
 7. Увеличаване на ползването на възобновяема енергия.
 8. Икономически разтеж и работна заетост за всички.
 9. Изграждане на устойчива инфраструктура и иновации.
 10. Намаляване на различията в и между държавите.
 11. Безопасни градовете, като място за живот.
 12. Изграждане на отговорни модели за потребление и производство.
 13. Ефективни действия за справяне с промените в климата.
 14. Съхраняване и устойчиво ползване на водните ресурси.
 15. Устойчиво запазване на биоразнообразието.
 16. Достъп до правосъдие за всички.
 17. Създаване и укрепване на глобалните партнъорства.

Защо се нуждаем от изпълнението на поставените Цели за Устойчиво Развитие?

На този въпрос може да се отговори с едно просто изречение. Нуждаем се от изпълнението на поставените Цели за Устойчиво Развитие, защото чрез тях ще съхраним нашия дом – Земята.

Докато тези Цели за Устойчиво Развитие на теория се прилагат за всички страни, то в действителност са цел за бедните страни, подпомагани от богатите държави. Така исканият резултат не води до Устойчиво Развитие занапред. Всяка държава – членка трябва да се бори за постигане на поставените цели на национално ниво, а спомагателният й ресурс да е ”външна подкрепа” (най-често финансова помощ от по-развита страна).

Бизнесът в България също има своя принос за постигането на поздравените Цели за Устойчиво Развитие на национално ниво и ние от Фиделис Ви можем да ви помогнем да изградите свои стратегии.

С наближаването на желания срок за изпълнението на тези цели за Устойчиво Развитие все още около 1 милиард души живеят с по-малко от 1,25 долара на ден и над 800 милиона нямат достатъчно храна за да задоволят нуждите си. Жените все още се борят усилено за правата си, а милиони други умират при раждане. Затова от първостепенно значение са: намаляване поне наполовина броя на хората живеещи в бедност и пълното и премахване, елиминиране на насилието над жените и равноправен достъп до правосъдие.

Как са избрани 17-те Цели за Устойчиво Развитие на ООН?

Подборът на 17-те Цели за Устойчиво Развитие е направен на база на световни и вътредържавни проучвания с цел да се види какви са мненията и къде има реална нужда за промяна. ООН стартира онлайн проучване „Моят свят“, призоваващо хората да дадат приоритет на областите, които биха искали да бъдат включени в целите.

Първото заседание на създадената работна група (представители от 70 държави) е през март 2013г. След това се публикува проект включващ крайните 17 цели за Устойчиво Развитие.  През 2014г. той е одобрен от Общото събрание на ООН. След последвалите преговори между държавите проектът е финализиран през август 2015г.

Мониторинг на изпълнението на поставените Цели за Устойчиво Развитие

Мониторингът на поставените Цели за устойчиво Развитите на ООН се извършва на няколко нива – национално, регионално, глобално и тематично. Същността му е в показана в „Набор от показатели за специфични Цели за Устойчиво Развитие на ЕС“, съставен от 100 показатели за наблюдение на 17-те цели за Устойчиво Развитие на ООН. На глобално равнище основната роля по мониторинг на изпълнението на тези Цели за Устойчиво Развитие е поета от Политическия форум на високо равнище по устойчивото развитие /HLPF/. Дейността на HLPF е подпомагана от изготвянето на годишни доклади на Генералния секретар на ООН.

Пълното разработване на индикаторната система, която позволя надежно количествено и качествено измерване на постигането на поставените Цели за Устойчиво Развитие е едно от големите предизвикателства. Ние от Фиделис Ви сме част от екип разработил такава индикаторна система (таксонометрия), която успешно се прилага от Университетите във Великобритания, Австралиа, Хонг Конг и Нидерландия.