Модел Продукт – Резултат – Въздействие

Продукт (Outputs), Резултат (Оutcomes) и Въздействие (Impact) са термини, които се използват най-често за описание на различните промени, свързани с бизнес дейността – от реализацията на продуктите до дългосрочни устойчиви промени в живота на хората. Въпреки, че тази терминология е наложена и се използва постоянно, често съществува разминаване в начина, по който тези термини се интерпретират.

Повечето организации разбират разликата между това, което правят (Дейност) и крайния ефект/ промяна, които искат да постигнат (Въздействие). Но разграничаването не винаги е лесно. За да се постигнат желаните дългосрочни промени, е възможно да има много стъпки между дейността на фирмата и въздействието. Логическият модел по-долу има за цел да дефинира тези стъпки като ги разбие на управленски фази: вложение – дейност – продукт – резултат – въздействие

Във веригата, показана по-горе, Вложенията (inputs) са използвани с цел да осъществят дейността. Дейността (activities) води до разработване или производство на продукти или услуги. Продуктите/ услугите (outputs) започват да допринасят за промяна и водят до резултат (outcomes), който евентуално може да допринесе за Въздействие (impact) върху живота на хората.

Пример за разлика между Резултат и Въздействие

Ще разгледаме конкретен пример за бизнес, с който да обясним как на практика се дефинират различните фази при определянето на Въздействието. (Примерът не е изчерпателен и има за цел схематично да представи процеса)

Фирма, която предлага семена за фермери и селскостопански работници.

Вложения

Семената, евентуален транспорт за доставката им, разходите по съхранението както и разходите за служителите в този случай се разглеждат като вложение

Дейност

Действията, свързани с дистрибуцията, евентуални обучения за фермерите, включително реклама са част от дейността за реализация на продукта. Възможно е семената да се събират и отглеждат от фирмата, което също би било част от дейността.

Продукт

Продуктът може да бъдат самите семена или обученията, предоставяни на фермерите както и продажбите и дистрибуцията до клиентите.

Резултат

Резултатите могат да бъдат различни. От една страна резултатът би бил, че фермерите засаждат семената, семената растат в култури, реколтата се събира и след това се яде или продава. Този резултат може да доведе до

Въздействие

което би било по-високи доходи и по-добър жизнен стандарт в дългосрочен план за фермерите и техните семейства.

Потенцилно объркване

Макар на теория да е лесно разбираемо, на практика нещата могат да се окажат по-трудни за реализация. В дадените фази от модела може да се получи объркване. Например между ”дейността” и ”продукта”(outputs). Дейността в дадения по-горе пример (доставката на семената, обучение, дистрибуция) лесно могат да се объркат с ”продукт” (outputs), но реално те не са защото не могат да доведат до “резултат”. Поддържането на складови наличности и всички дейстия преди реализацията на продукта сами по себе си не могат да доведат до “резултат”. Такъв може да има от засяването на семената, събирането и пласирането им в следствие на реализацията.

Друго объркване може да има между “продукт” (output) и “резултат” (outcome). Продадените семена не водят до промяна, ако не бъдат засадени и не бъде събрана реколта от тях. Крайният продукт, включително и реализацията му може да доведе до резултат само ако бъде използван или приложен в реалния живот. Използването на продукта по предназначение може да доведе до “резултат”.

Трето объркване, което е и най-често дискутираното, е между “резултат” и “въздействие”. Събирането на реколтата предполага допълнителни доходи за фермерите, което е индикатор за подобряване качеството на живот. Но ако фермерите не успеят да продадат реколтата си, въздействие няма да има. Принос към същото въздействие може да има и друга фирма, която изкупува реколтата от фермерите. В този случай дейността, продуктът и резултатът ще са различни, но въздействието ще е същото.

Много често срещан нежелателен ефект, който може да окаже подобна грешка е недовършването на даден проект – спирането на фаза изпълнение на дейностите, като се счита, че с постигния ”резултат”  вече имаме желаното “Въздействие”.

Тук си задаваме въпроса: Как да направим разликата? Анализ на всеки елемент от бизнес модела и дали той влияе и как на дадена група хора и променя ли качеството им на живот може да определи кога говорим за ”резултат” и кога за “Въздействие”.

Екипът на Фиделис Ви може да ви помогне да дефинирате Въздействието от вашия бизнес.