Когато говорим за “Устойчиво развитие” 

Какво е първото, което ви хрумва, когато чуете “устойчиво развитие”?

  • Поредната модерна неразбираема фраза.
  • Нещо, което не ме вълнува и не ме засяга.
  • Имам си по-важни неща на главата.

И сигурно ще сте прави.

Не се очаква да разбираме от всичко, но ако не го разбираме, как да знаем дали ни засяга? Доколко е важно е въпрос на лична преценка. Може би си струва да му отделите няколко минути.
Случва ли ви се да сравнявате какво е било преди години и какво е сега? А да се замисляте какво ще стане в бъдеще? Е, Устойчивостта, най-общо казано, се отнася за това.

Идеята е тази планета да продължи да съществува и да прави това, за което е предназначена – да осигурява чист въздух, вода и да произвежда храна, които да гарантират завинаги високо качество на живот за всички обитатели.

Приложена тази концепция към бизнеса, би звучала така: Целта на една фирма е да продължи да съществува да произвежда блага, които да са търсени от клиентите, и да гарантира високо качество на живот на своите служители за колкото се може по-дълго време, без да има негативен ефект върху околната среда.

Ако смятате, че от нас не зависи нищо, то от кого?

Ние, от Fidelis Vi сме отдадени на идеята за “устойчиво развитие”, загрижени сме за нашето бъдеще, за това на децата ни и на света. Опитваме се да представяме идеята за устойчиво развитие на разбираем за всеки език, така че всеки да я разбере и прилага в личния или в професионалния си живот.

Откъде идва проблемът и необходимостта от идеята за Устойчиво Развитие?

Планетата не е неизчерпаем източник на ресурси! Тя е възобновяем механизъм, но за съжаление процесът на нейното възстановяване не успява да се справи с влиянието на човека. Има една основна причина за това – броят на населението нараства бързо през последните десетилетия, с което консумацията на основни ресурси се увеличава многократно в сравнение със способността на планетата да генерира нови ресурси. Ако преди 50 години населението е било около 1 милиард, то сега е над 7 милиарда. Като добавим към това и завишените потребителски нагласи, процесът започва да излиза извън контрол.

Много сме, но и консумираме повече, отколкото е необходимо.

Основните страхове са, че скоро ресурсите няма да могат да покриват нуждите на населението. Като вече не говорим само за човека, а за всички обитатели на планетата.

Има ли решение?

Решението на пръв поглед е просто – броят на хората, умножен по средната консумация на ресурси, трябва да са по-малко от ресурсите, генерирани от Земята.

Но тук започват въпросителни:

  • Можем ли да контролираме прираста на населението? – тук се сблъскваме с увеличаването на продължителността на живот, с увеличената раждаемост и връзката с образованието, здравеопазването и т.н.
  • Можем ли да определим какви са нуждите и да контролираме консумацията? – ограничаване на неизползваните ресурси (вода, храна, дрехи и т.н.), качеството на храната, подобряването на стандарта на живот неминуемо води до увеличаване на консумацията.
  • Може ли бизнесът да влияе на тези процеси?

Устойчивото развитие има за цел да отговори на потребностите на настоящото поколение, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди. То се базира на цялостен подход, обединяващ икономически, социални и екологични съображения, които се подсилват взаимно.

С други думи, това е подход в бизнеса, при който Мениджърите се фокусират върху социалния ефект и този върху околната среда паралелно с реализирането на печалба. Постиженията на компанията се измерват във влияние върху социална и околната среда освен с финансови резултати.
Остойностяването на това влияние е известно като „Троен долен ред“ (Triple Bottom Line). Освен печалба компаниите трябва да отчитат Въздействието си върху хората (People), околната среда (Planet) и икономиката (Profit) като цяло. Една от най-често срещаните грешки е да сме смята, че Устойчивото развитие се ограничава до влиянието на бизнеса върху околната среда.

Трябва ли да променим бизнеса? Защо, кога и как?

На тези въпроси ще ви отговорим заедно с експертите от екипа на Fidelis Vi . Нашите консултанти ще ви помогнат да разработите Стратегия за устойчивост на вашия бизнес. Те ще ви насочат как да отчитате вашия принос към целите за устойчиво развитие, като определят основните параметри/индикатори за успех.